Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

Ny medarbejder i Aarhus

ARBEJDSMILJØEksperten kan med glæde oplyse, at vi pr 15. august 2016 har ansat Niels Elmer Jørgensen som arbejdsmiljørådgiver i Århus.

Niels har en baggrund som maskinmester, og har senest været ansat som inspektør / tilsynsførende i Arbejdstilsynet, med stor erfaring indenfor blandt andet ulykkesforebyggelse, maskinsikkerhed, samt tilsyn indenfor såvel offentlige som private virksomheder

Niels har et solidt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og til mange forskellige brancher.

Med den brede uddannelsesmæssige baggrund og stort kendskab til arbejdsmarkedet er Niels godt rustet til at udfylde rollen som arbejdsmiljørådgiver.

Niels Elmer Jørgensen

Niels er derfor rigtig godt klædt på til at hjælpe jer med jeres arbejdsmiljø og er klar til at servicere jer.

Kontakt Niels på:

  • Tlf. 2763 7061
  • mail: nej@ameksperten.dk

Reception - Partner Nis Rasmussen bliver 50 år

Partner i ARBEJDSMILJØEksperten Nis Peter Rasmussen fylder 50 år - det synes vi skal fejres.

Derfor vil vi gerne se kunder, leverandører, venner af huset og alle andre, der vil lykønske Nis.

 

Fredag den 16. september, kl. 13.00 – 16.00

 

hos

 

Auktionsgade 3 - 6700 Esbjerg

DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) tilbyder nu en række kurser i ARBEJDSMILJØEkspertens lokaler i Esbjerg

DBI kurser

Da der er stor efterspørgsel på DBI’s kurser i det jyske, tilbyder DBI fremover en række kurser i Arbejdsmiljøekspertens lokaler på havnen i Esbjerg. Det drejer sig bl.a. om kurserne ’Elementær brandbekæmpelse’, ’Førstehjælp ved hjertestop’ og vores kurser inden for ’Drifts- og vedligeholdelsesansvar’.

Desuden er det nu også muligt at bestille et skræddersyet firmakursus i ’Varmt arbejde’ i Esbjerg. Kurset kan også bestilles på engelsk eller tysk. 

Se komplet oversigt over DBI’s kurser, herunder også øvrige kurser i Esbjerg. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursuskoordinator Lonni Nejlund på tlf. 23 37 62 69.

Ulykkesforebyggelse – hvad virker?

Arbejdsmiljørådet udgav i maj 2016 en rapport som sætter fokus på, hvilke parametre, der anvendes til at forebygge arbejdsulykker på danske arbejdspladser, og hvilke der virker bedst.

Læs rapporten her. 

Det samlede antal arbejdsulykker har gennem de sidste 20 år vist et lille men ikke sikkert fald. Det har derimod antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang, her er der tale om en halvering af antallet. 

Arbejdsmiljørådets rapport om arbejdsulykker

Der er i mange år blevet arbejdet med at få bragt ulykkesantallet ned. Arbejdstilsynet har som en del af deres strategi frem mod år 2020 særligt fokus på bl.a. arbejdsulykker, og på mange arbejdspladser bliver der iværksat mange forskellige tiltag, der skal forebygge, at ulykker opstår.

Rapporten peger på, at det er vigtigt at satse på de rigtige metoder, hvis indsatsen skal have den ønskede effekt i forebyggelsen af arbejdsulykker. Der er f.eks. generelt god effekt ved at satse på tekniske og organisatoriske ændringer på arbejdspladsen. Der er en uklar effekt ved alene at have fokus på virksomhedens normer og kultur, og ingen effekt ved alene at forsøge at påvirke den enkeltes viden, holdning og adfærd.

Det allerbedste resultat fås ved at satse bredt og inddrage så mange metoder som muligt og på mange forskellige niveauer.

ARBEJDSMILJØEksperten arbejder generelt helhedsorienteret, og ser det derfor som helt naturligt at inddrage forebyggelsestiltag indenfor så bredt et felt som muligt.

1 dags supplerende arbejdsmiljøkurser for 2016

 
Efter at have gennemført den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan deltagerne medvirke til at arbejde med forebyggelse og udvikling af virksomhedens arbejdsmiljøsarbejde.

Som opfølgning på arbejdsmiljøuddannelsen tilbyder vi fem forskellige temaer.

Læs mere og tilmeld via nedenstående links: 

 
24/10/2016 - København
08/11/2016 - Esbjerg
11/11/2016 - Aalborg
 
 
25/10/2016 - København
03/11/2016 - Esbjerg
11/11/2016 - Aalborg
 
 
24/10/2016 - København
01/11/2016 - Esbjerg
09/11/2016 - Aalborg
 
 
24/10/2016 - København
02/11/2016 - Esbjerg
10/11/2016 - Aalborg
 
 
31/10/2016 - Esbjerg
09/11/2016 - Aalborg

3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9

Læs mere om uddannelsen og se kurser frem til sommeren 2017 her eller tilmeld direkte via nedenstående links.
 
Der er ledige pladser på nedenstående hold som afholdes indenfor det næste 1/2 år:
  
Septembers
 
Oktober
 
 
 
Januar
 

3 days Mandatory OHS Course §9 / 3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9 på engelsk

Read more about the contents of the course here.
 
22/11/2016 - København
06/12/2016 - Esbjerg
21/02/2017 - København
02/05/2017 - Esbjerg

Nyt fra

Arbejdstilsynet

Oplæring i arbejdsmiljø er en mangelvare

RAPPORT: Unge arbejdstagere i de nordiske lande har en forhøjet risiko for at blive udsat for en arbejdsulykke end deres ældre kolleger. Derudover har de flere tunge løft og arbejder oftere med kemiske produkter. Samtidig er mange unge arbejdstagere i ufaglært og midlertidigt arbejde, hvor de ofte mangler oplæring om arbejdsmiljø og sikkert arbejde. Det viser en ny rapport fra Nordisk Ministerråd. 

 
læs mere her.

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

KAMPAGNE: Rod på gulvet, spildt kaffe eller løb på trappen. Det er ofte banale hverdagsting, som får de ansatte til at snuble. Men konsekvensen er alvorlig. Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén. Det er baggrunden for Arbejdstilsynets kampagne "Stop snubleulykker", der bl.a. omfatter materiale til virksomhederne med gode råd til, hvordan ulykkerne kan forebygges.

 
Læs mere her.

Nye Branchevejledninger

Valg af tekniske hjælpemidler til arbejde i højden

FAKTAARK FRA BAR BYGGE & ANLÆG: Når der skal udføres arbejdsopgaver i højden, skal man vurdere, hvilke tekniske hjælpemidler der er mest hensigtsmæssige at bruge, så arbejdet kan udføres fuldt forsvarligt. Branchen anbefaler, at man bruger faste stilladser. Er det ikke muligt eller hensigtsmæssigt, anbefales det at bruge platformstiger. I små og snævre rum anbefales det at bruge mindre platformsstiger, ministilladser, trinskamler e.l. 

Forebyggelse af ulykker i industrien

VEJLEDNING: Formålet med den nye branchevejledning fra BAR Industri er at hjælpe ledere, medarbejdere og særligt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer til at koble den daglige ulykkesforebyggelse med den årlige strategiske drøftelse af forebyggelse af ulykker. Hensigten er at opnå en bedre og mere effektiv forebyggelse af ulykker i hele virksomheden.

Projekterendes og rådgiveres pligter i forhold til arbejdsmiljø

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fortæller om de pligter, der gælder for virksomheder, der projekterer og rådgiver i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Vejledningen udtrykker god branchepraksis på området, herunder hvordan arbejdsmiljølovgivningens regler spiller sammen med de gængse aftaleforhold i branchen. Vejledningen er udarbejdet af BAR Bygge & Anlæg i samarbejde med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen.

Montage af træelementer

VEJLEDNING: Branchevejledningen om montage af træelementer handler om alle de forhold, som er en forudsætning for, at montage af præfabrikerede træelementer som fx vægge, dæk og tagkassetter kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen henvender sig både til bygherrer, den projekterende, den udførende og de beskæftigede på byggepladsen. Vejledningen erstatter en vejledning fra 2008 om samme emne.

Arbejdsmiljø for unge under 18 år i kontorvirksomheder 

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Kontor om ansættelse af unge under 18 år i kontorvirksomheder beskriver, hvad man skal være opmærksom på i forhold til unges arbejdsmiljø. Vejledningen handler bl.a. om, hvad de unge må løfte, de særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med.

 
Links til AT nyhedsbreve:
Frameld dig dette nyhedsbrev