Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

Overtagelse af Esbjerg Safety Consult ApS

http://www.safetyconsult.dk
ARBEJDSMILJØEksperten A/S overtager Esbjerg Safety Consult ApS og bliver en af de førende rådgivere inden for arbejdsmiljø, kvalitet, sikkerhed og miljø.
 
Som et led i et generationsskifte i Esbjerg Safety Consult ApS overtager
ARBEJDSMILJØEksperten A/S aktiviteterne i Esbjerg Safety Consult ApS pr. 1 marts 2016. 
 
De to virksomheder har fælles interesser og kan supplere hinandens aktiviteter på flere områder hvorved de samlede kompetencer øges.
 
Ved overtagelsen af Esbjerg Safety Consult styrkes ARBEJDSMILJØEkspertens strategiske satsning om at være blandt de absolut førende rådgivere indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed i Danmark.
 
Esbjerg Safety Consult har solid baggrund og bred erfaring med sikkerheds-, miljø, sundheds- og kvalitetsstyring (HSEQ) på land, i offshore industrien, i vindmølle branchen og på det maritime område.
 
Læs mere her

Reception - Direktør Henrik Gliese bliver 50 år.

Direktør for ARBEJDSMILJØEksperten Henrik Gliese fylder 50 år - det synes vi skal fejres.

Derfor vil vi gerne se kunder, leverandører, venner af huset og alle andre, der vil lykønske Henrik.

Fredag den 18. marts, kl. 14.00 – 17.00

hos

 

Auktionsgade 3 - 6700 Esbjerg

Ulykkesforebygelse og ATEX-APV på DIN Forsyning A/S

Ulykkesforebyggelse med fokus på ergonomi

Personalet hos Affald & Genbrug hos DIN Forsyning har for nyligt haft et forløb, hvor medarbejderne på genbrugspladserne har fået undervisning i ergonomiske principper og fysisk parathed relateret deres arbejdsrutiner. 

- Vi ved, at viden kvalificeret til hverdagens udfordringer flytter grænser, siger fysioterapeut Conny Berggreen fra ARBEJDSMILJØEksperten.

Undervisning skal supplere dagligdagen

Arbejdsmiljørepræsentanten for Affald & Genbrug Leila Germandsen var glad for, at Conny Berggreen kom forbi og hjalp hende og kollegerne med vejledning i netop de løft, der er problematiske på en genbrugsplads. 

- Formålet var, at personalet ikke laver uhensigtsmæssige løft og håndteringer, som kan give helbredsmæssige følger for os. Arrangementet var ment som et led i det ulykkesforebyggende arbejde, vi laver i dagligdagen.

Tilpasset medarbejdernes behov

- Fordi arrangementet var tilpasset brugergruppen, oplevede deltagerne forløbet som spændende, vedkommende og relevant. Deltagerne var aktive, undersøgende og undrende, hvilket gav dem energi og virkelyst – og selv hjemmeopgaven blev løst med øje for udvikling og ikke med fokus på begrænsninger, fortæller Conny Berggreen fra ARBEJDSMILJØEksperten. 

QSE Chef Helle Bjerregaard ved DIN Forsyning har efterfølgende fået mange gode tilbagemeldinger fra medarbejderne.

- Målet er, at medarbejderne i større grad undgår skader/belastninger. Selvom det enkelte løft måske går fint, så kan det skade, hvis man gør det mange gange, eller også går gang nummer fem pludselig galt. Man enten taber noget eller forstrækker fx en muskel. Derfor er det rigtigt vigtigt, at medarbejderne er opmærksomme og hjælper hinanden. Det kunne være med selve løftet, men det er mindst lige så vigtigt lige at gøre en kollega opmærksom på det, hvis man ser vedkommende løfter forkert. Det kan redde dem fra mange dage med sygemelding.

Helle Bjerregaard fra DIN Forsyning sendte efterfølgende nedenstående billede taget på dagen.

 

Conny Berggreen har udarbejdet en oversigt ”Statement omkring løft og håndtering”, hvoraf det fremgår, hvordan man skal løfte og håndtere de forskellige arbejdssituationer. Oversigten bruges i det daglige og medarbejderne giver udtryk for, at de anvender den i det daglige.

ATEX-APV
Sideløbende med DIN Forsynings ergonomikampagne var Maiken Brarup, der er kemiker hos ARBEJDSMILJØEksperten, rundt i hele Affald & Genbrug hos DIN Forsyning og lave en såkaldt ATEX-APV.
 
ATEX er en forkortelse for atmosphere explosible, som er fransk og betyder eksplosiv atmosfære. En ATEX-APV er derfor en arbejdspladsvurdering for risikoen ved og med arbejde i en potentiel eksplosiv atmosfære. Alle brandbare stoffer, der afgiver gas, dampe eller støv til omgivelserne, indebærer en potentiel risiko for, at der kan dannes eksplosiv atmosfære af dette stof blandet med luftens ilt.
 
Mange virksomheder har et krav om at få udarbejdet en ATEX-APV. Hos DIN Forsyning er det de enkelte genbrugspladser, der er underlagt dette krav, idet de modtager alle forventelige typer af farligt affald og herunder også brandbare kemikalier både fra private og erhverv.
 
Der blev foretaget orienterende målinger for forekomst af organiske dampe, som indikator for generelle forekomster af brandbare dampe i lokalerne. Efterfølgende blev der udarbejdet en rapport omhandlende målingerne, og der blev i den forbindelse lavet en handleplan for Affald & Genbrug.
 
FAKTA om
DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab med drikkevand, spildevand og fjernvarme i Varde og Esbjerg Kommuner samt affaldshåndtering i Varde Kommune. DIN Forsyning er arbejdsmiljø OHSAS 18001 og miljø 14001 certificeret som bevis for, at de værner om både arbejdsmiljø og miljøet. Hos DIN Forsyning er de 230 engagerede medarbejdere. Helle Bjerregaard er chef for QSE-afdelingen, der har tre medarbejdere didekeret til arbejdsmiljø og miljø.

1 dags supplerende arbejdsmiljøkurser for 2016

 
Efter at have gennemført den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan deltagerne medvirke til at arbejde med forebyggelse og udvikling af virksomhedens arbejdsmiljøsarbejde.

Som opfølgning på arbejdsmiljøuddannelsen tilbyder vi fem forskellige temaer.

Læs mere og tilmeld via nedenstående links: 

24/05/2016 - Esbjerg
01/06/2016 - Aalborg
07/06/2016 - København
24/10/2016 - København
08/11/2016 - Esbjerg
11/11/2016 - Aalborg
 
25/05/2016 - Esbjerg
02/06/2016 - Aalborg
07/06/2016 - København
25/10/2016 - København
03/11/2016 - Esbjerg
11/11/2016 - Aalborg
 
26/05/2016 - Esbjerg
02/06/2016 - Aalborg
06/06/2016 - København
24/10/2016 - København
01/11/2016 - Esbjerg
09/11/2016 - Aalborg
 
31/05/2016 - Esbjerg
01/06/2016 - Aalborg
06/06/2016 - København
24/10/2016 - København
02/11/2016 - Esbjerg
10/11/2016 - Aalborg
 
30/05/2016 - Esbjerg
31/05/2016 - Aalborg
31/10/2016 - Esbjerg
09/11/2016 - Aalborg

3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9

Læs mere om uddannelsen og se kurser frem til sommeren her eller tilmeld direkte via nedenstående links.
 
Der er ledige pladser på nedenstående hold som afholdes før sommerferien:
  
marts
 
april
 
 

3 days Mandatory OHS Course §9 / 3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9 på engelsk

Read more about the contents of the course here.
 
12/04/2016 - Hvidovre
02/05/2016 - Esbjerg

Nyt fra

Arbejdstilsynet

Nye regler styrker den suppelerende arbejdsmiljøuddannelse

Den 1. januar 2016 trådte nye regler i kraft, som skal styrke rammerne for supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

De nye regler betyder, at AMO i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse.

Reglerne betyder også, at arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

læs mere her.

Slut med Arbejdstilsynets besøgsrapport på papir

Hvis Arbejdstilsynet besøger jeres virksomhed for at kontrollere arbejdsmiljøet efter den 16. marts 2016, vil I som noget nyt modtage en digital besøgsrapport i jeres e-Boks efter tilsynet.
 
Læs mere her.
 

Nye regler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Fra den 1. januar skal arbejdsgiveren ikke kun forebygge arbejdsrelateret vold i arbejdstiden. Arbejdsgiveren skal også sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.
 
Læs mere her.
 

Nye Branchevejledninger

Støj på kontoret

VEJLEDNING: BAR Kontors branchevejledning om støj på kontoret retter sig mod alle kontortyper, men hovedvægten er lagt på kontorer med flere personer. Vejledningen indeholder bl.a. gode råd til indretning, møblering og adfærd. Herudover indeholder vejledningen fire tjeklister, som arbejdspladsen kan bruge til at komme igennem en række overvejelser om støj og forstyrrelse.

Nye opgaver, omlægning, ny teknologi?

VEJLEDNING: BAR transport og engros står sammen med Industriens BAR bag en ny branchevejledning - Forandrings GPS - der giver virksomhederne værktøj til at arbejde med forandringer. Forandrings GPS'en navigerer virksomhederne rundt til fire holdepunkter, som sikrer, at man kommer hele vejen rundt om forandringerne.

 
Links til AT nyhedsbreve:
Frameld dig dette nyhedsbrev